ஒடிசாவின் பாலசூரில் அரிய மஞ்சள் ஆமை மீட்கப்பட்டது

ஒடிசாவின் பாலசூரில் அரிய மஞ்சள் ஆமை மீட்கப்பட்டது. இணையம் வியப்படைகிறது… ஒடிசாவின் பாலசோரில் ஒரு மஞ்சள் ஆமை காணப்பட்டு மீட்கப்பட்ட வீடியோவைக் கண்டு இணையம் முற்றிலும் திகைத்து

Read more