கஷ்டங்களையும் பிரச்சனைகளையும் போக்கும் முழூ முதற் கடவுள் வழிபாடு .

கஷ்டங்களையும் பிரச்சனைகளையும் போக்கும் முழூ முதற் கடவுள் வழிபாடு . ஒரு மனிதனின் அன்றாட வாழ்வில் ஏற்படும் பிரச்சனைகள் ஏராளம். ஆனால் அதை தாங்கிக்கொள்ளும் அளவுகள் அவரவர்

Read more