சூறாவளி காற்றின் வேகத்தில் பறக்கும் தகர கூரைகள், கார்கள் மற்றும் மரங்கள்

சூறாவளி காற்றின் வேகத்தில் பறக்கும் தகர கூரைகள், கார்கள் மரங்களுக்கு அடியில் நசுக்கப்பட்டன: சமீபத்திய அம்பான் சூறாவளியைப் போல பேரழிவு தரவில்லை என்றாலும், நிசர்கா சூறாவளியும் அதன்

Read more