27 ஆண்டுகளில் மோசமான வெட்டுக்கிளிகளின் திரள் பல மாநிலங்களில் பயிர்களை அழிக்கிறது

27 ஆண்டுகளில் மோசமான தாக்குதல்: வெட்டுக்கிளிகளின் திரள் பல மாநிலங்களில் பயிர்களை அழிக்கிறது வெட்டுக்கிளிகள் பாகிஸ்தானிலிருந்து இந்தியாவுக்குள் நுழைந்து ராஜஸ்தான், மத்தியப் பிரதேசம், குஜராத், உத்தரபிரதேசம் மற்றும்

Read more