தேசத்திற்கு எழுதிய கடிதத்தில் மோடி 2.0 இன் ஒரு வருடம்.

மோடி 2.0 இன் ஒரு வருடம்: தேசத்திற்கு எழுதிய கடிதத்தில் பாஜக அரசு எதிர்கொண்ட சாதனைகள், தடைகளை பிரதமர் விவரிக்கிறார்.  மோடி அரசு 2.0 இன் முதல்

Read more